Klik hier voor de online versie
 
Volg ons op:
Van de uitgever 13 december 2018

Inzicht in arbeidsrecht is een tweewekelijkse nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Redactie en uitgever zijn benieuwd naar uw suggesties of opmerkingen over Inzicht in arbeidsrecht en nodigen u uit deze naar ons te sturen.

Met vriendelijke groet,

Henk Verbeek
uitgever Arbeidsrecht

Zojuist verschenen
 
In voorbereiding
 
 • Jansen, Een juridisch onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg
 • Diebels, De Kleine Gids voor het Nederlandse arbeidsrecht 2019
 
Nieuw verschenen jurisprudentie sinds 29 november 2018
 • HvJ EU, 04-12-2018, HvJEU: Workplace Relations Commission, die zich onder meer bezig houdt met gelijke behandelingskwesties, moet nationale regeling buiten toepassing kunnen laten bij strijd met Unierecht, ECLI:EU:C:2018:979
 • HR, 23-11-2018, Welk land is gewoonlijk werkland van internationale vrachtwagenchauffeurs?, ECLI:NL:HR:2018:2165
 • HR, 23-11-2018, Prejudiciële vragen over uitleg Detacheringsrichtlijn voor het internationale vrachtvervoer, ECLI:NL:HR:2018:2174
 • HR, 23-11-2018, Bogra. Gaan vervullen van lagere functie is geen aanvaarding van die functie, ECLI:NL:HR:2018:2185
 • HR, 30-11-2018, Berekening opzegtermijn voor transitievergoeding bij elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, ECLI:NL:HR:2018:2222
 • HR, 30-11-2018, Ontbinding op g-grond en billijke vergoeding in geval van onvoldragen d-grond, ECLI:NL:HR:2018:2218
 • Hof Amsterdam, 23-10-2018, Zijn de besluiten tot ontslag bestuurder en tot vervreemding dochtervennootschappen nietig of vernietigbaar?, ECLI:NL:GHAMS:2018:3864
 • Hof Amsterdam, 13-11-2018, Cao-voorziening is gelijkwaardige voorziening in de zin van art. 7:673b BW, ECLI:NL:GHAMS:2018:4183
 • Hof Amsterdam, 13-11-2018, Concurrentiebeding in recruitment branche. Hoger beroep kort geding, ECLI:NL:GHAMS:2018:4184
 • Hof Amsterdam, 21-11-2018, Gemeente miskent dat OR meebrengt voorafgaand in de gelegenheid moet worden gesteld advies uit te brengen, ECLI:NL:GHAMS:2018:4318
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, 20-11-2018, Opzegverbod bij ziekte. Vraag of depressie van werkneemster al bestond op datum van opzegging., ECLI:NL:GHARL:2018:10097
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, 20-11-2018, Recht op loon bij ziekte. Voldoende aannemelijk dat de werknemer arbeidsongeschikt was., ECLI:NL:GHARL:2018:10105
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, 27-11-2018, Ernstig verwijtbaar handelen werkgever leidt tot billijke vergoeding van € 30.000,-, ECLI:NL:GHARL:2018:10307
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, 27-11-2018, Kennelijk onredelijk ontslag. Pensioenschade. Geen kennelijk onredelijk ontslag op grond van het gevolgencriterium, ECLI:NL:GHARL:2018:10330
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, 27-11-2018, Voor het eerst in hoger beroep ziekmelding van werknemer betwisten is te laat , ECLI:NL:GHARL:2018:10339
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, 28-11-2018, Hof oordeelt dat werkgever niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door onderzoek naar declaratiegedrag, schorsing en scherpte correspondentie tijdens ziekte, ECLI:NL:GHARL:2018:10354
 • Hof Den Haag, 27-11-2018, Werkgever kan het verwijt dat werkneemster een e-mail zou hebben vervalst niet onderbouwen, ECLI:NL:GHDHA:2018:3146
 • Hof Den Haag, 27-11-2018, Rechtsgeldig ontslag op staande voet, ECLI:NL:GHDHA:2018:3198
 • Hof Den Haag, 04-12-2018, Is uitzendovereenkomst rechtsgeldig geëindigd na arbeidsongeval uitzendkracht?, ECLI:NL:GHDHA:2018:3329
 • Hof 's-Hertogenbosch, 22-11-2018, Terecht ontslag op staande voet vanwege verduistering geld van de personeelsvereniging, ECLI:NL:GHSHE:2018:4855
 • Hof 's-Hertogenbosch, 27-11-2018, Is ontslagbesluit statutair bestuurder nietig of vernietigbaar wegens niet inachtneming van voorschriften boek 2 BW?, ECLI:NL:GHSHE:2018:4876
 • Hof 's-Hertogenbosch, 27-11-2018, Wat is de hoogte van de uit te betalen pensioenaanspraken en de te verrichten afstorting? , ECLI:NL:GHSHE:2018:4902
 • Hof 's-Hertogenbosch, 29-11-2018, Geen billijke vergoeding omdat de verstoorde arbeidsverhouding mede aan de werknemer te wijten is, ECLI:NL:GHSHE:2018:4907
 • Hof 's-Hertogenbosch, 29-11-2018, Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g-grond: verschijnen op werk na op non-actiefstelling wordt appellant aangerekend, ECLI:NL:GHSHE:2018:4917
 • Hof 's-Hertogenbosch, 04-12-2018, Verjaring loonvordering niet gestuit. Wettelijke verhoging wel verschuldigd., ECLI:NL:GHSHE:2018:5077
 • Hof 's-Hertogenbosch, 04-12-2018, Werkgever aansprakelijk voor asbestblootstelling tenzij hij bewijst dat hij niet de werkgever was, ECLI:NL:GHSHE:2018:5106
 • Hof 's-Hertogenbosch, 06-12-2018, Werkgever moet binnen wereldwijde concern naar passende functies zoeken, ECLI:NL:GHSHE:2018:5118
 • Rb. Amsterdam, 18-10-2018, Rabobank mag niet eenzijdig besluiten dat werknemers hun leaseauto moeten inleveren, ECLI:NL:RBAMS:2018:8240
 • Rb. Amsterdam, 15-11-2018, Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst bestuurder; geslaagd beroep op de g- en h-grond, ECLI:NL:RBAMS:2018:8219
 • Rb. Amsterdam, 15-11-2018, Telia moet werknemer die zij wil ontslaan weer tot het werk toelaten, ECLI:NL:RBAMS:2018:8250
 • Rb. Den Haag, 10-04-2018, Loondoorbetalingsverplichting bij wegvallen werk. Bewijslevering werkgever, ECLI:NL:RBDHA:2018:14006
 • Rb. Den Haag, 08-05-2018, Ontslagen kapper krijgt alsnog transitievergoeding van ruim € 15.000,-, ECLI:NL:RBDHA:2018:14047
 • Rb. Den Haag, 22-08-2018, Terecht ontslag op staande voet wegens werkweigering, bedreiging en grove belediging, ECLI:NL:RBDHA:2018:14014
 • Rb. Den Haag, 28-08-2018, Uitzendbureau kan niet bewijzen dat inlener geen werk meer had, ECLI:NL:RBDHA:2018:14009
 • Rb. Den Haag, 29-08-2018, Werknemer die aanzienlijke bedragen geld leent van klanten van werkgever voor privédoeleinden handelt ernstig verwijtbaar, ECLI:NL:RBDHA:2018:14450
 • Rb. Gelderland, 06-11-2017,  Rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens examenfraude en plichtsverzuim, ECLI:NL:RBGEL:2017:5917
 • Rb. Gelderland, 28-11-2018, Postbezorgers Sandd vallen onder werkingssfeer Cao Beroepsgoederenvervoer, ECLI:NL:RBGEL:2018:5107
 • Rb. Limburg, 11-10-2018, Fysiotherapeuten de onvoldoende salaris hebben ontvangen moeten de weg van art. 202 Rv bewandelen , ECLI:NL:RBLIM:2018:9782
 • Rb. Limburg, 22-10-2018, Variabel deel van winstdelingsregeling is gedurende bijna 30 jaar uitbetaald door werkgever. Geen afdwingbare arbeidsvoorwaarde. , ECLI:NL:RBLIM:2018:10045
 • Rb. Limburg, 30-10-2018, Kantonrechter voorzichtig bij beoordeling gepastheid gedragingen binnen zorgovereenkomst, ECLI:NL:RBLIM:2018:11206
 • Rb. Limburg, 26-11-2018, Gemeente veroordeeld tot stopzetting uitvoering eenzijdig vastgesteld Sociaal Plan, ECLI:NL:RBLIM:2018:11089
 • Rb. Limburg, 28-11-2018, Toewijzing loonvordering in kort geding gebaseerd op rechtsvermoeden arbeidsomvang, ECLI:NL:RBLIM:2018:11191
 • Rb. Midden-Nederland, 02-02-2018, Kort geding. Afwijzing gevorderde toelating tot opleiding., ECLI:NL:RBMNE:2018:5879
 • Rb. Midden-Nederland, 15-08-2018, Doorslaggevend is of de klachten van werkneemster plausibel zijn en of sprake is van causaal verband tussen deze klachten en het incident, niet of de klachten kunnen worden gekwalificeerd als een objectieve stoornis, ECLI:NL:RBMNE:2018:5642
 • Rb. Midden-Nederland, 24-10-2018, ., ECLI:NL:RBMNE:2018:5407
 • Rb. Midden-Nederland, 24-10-2018, Overgang is geen Albron-situatie; wel opvolgend werkgeverschap, ECLI:NL:RBMNE:2018:5408
 • Rb. Midden-Nederland, 14-11-2018, Pensioen, ECLI:NL:RBMNE:2018:5544
 • Rb. Midden-Nederland, 14-11-2018, Terecht ontslag op staande voet wegens kus op mond van 36 jaar jongere collega , ECLI:NL:RBMNE:2018:5652
 • Rb. Midden-Nederland, 14-11-2018, Ontbinding op de e-grond wegens negatieve uitlatingen op Whatsapp over werkgever, ECLI:NL:RBMNE:2018:5691
 • Rb. Midden-Nederland, 28-11-2018, Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens schending re-integratieverplichtingen door dakloze werknemer, ECLI:NL:RBMNE:2018:5893
 • Rb. Noord-Holland, 20-11-2018, Ex-werkgever kan overtreding van concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding door ex-aandeelhouder/werknemer niet bewijzen, ECLI:NL:RBNHO:2018:9910
 • Rb. Noord-Holland, 22-11-2018, Werkgever had moeten begrijpen dat werknemer afwezig was wegens (psychische) ziekte, ECLI:NL:RBNHO:2018:9660
 • Rb. Noord-Holland, 27-11-2018, Ontbinding arbeidsovereenkomst nu beide partijen de verstoorde arbeidsverhouding erkennen, ECLI:NL:RBNHO:2018:10489
 • Rb. Noord-Holland, 29-11-2018, Hema tolereert geen diefstal, ontslag op staande voet is terecht gegeven, ECLI:NL:RBNHO:2018:10490
 • Rb. Oost-Brabant, 26-11-2018, Boventallig verklaarde werknemer terecht op non-actief gesteld, ECLI:NL:RBOBR:2018:5913
 • Rb. Overijssel, 21-11-2018, Vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst 73- jarige werknemer wegens elementaire gebreken, ECLI:NL:RBOVE:2018:4641
 • Rb. Rotterdam, 22-09-2018, Vakantiewens werkneemster afgewezen vanwege intensief inwerkprogramma na herplaatsing, ECLI:NL:RBROT:2018:9398
 • Rb. Rotterdam, 08-11-2018, Herstel arbeidsovereenkomst na vervanging werknemer door zzp’er, ECLI:NL:RBROT:2018:9228
 • Rb. Rotterdam, 27-11-2018, Overleg met Europese ondernemingsraad en nationale ondernemingsraad mag tegelijkertijd worden ingezet, ECLI:NL:RBROT:2018:9722
 • Geschillencie. Fusiegedragsregels, 07-11-2018, Klacht over niet-naleven Fusiegedragsregels een dag te laat ingediend
 • CRM, 15-11-2018, De gemeente Den Haag discrimineert werknemer niet door zijn aanstelling niet te verlengen
 • CRM, 23-11-2018, Het College van B&W van de Gemeente Maastricht maakt verboden onderscheid op grond van geslacht
 • CRvB, 07-11-2018, AB 2018/461, Verwijtbare werkloosheid. Dringende reden. Wijziging jurisprudentie., ECLI:NL:CRVB:2018:3467
 
Tijdschrift Arbeidsrecht


Aflevering 12


Check de abonnementsmogelijkheden in onze shop

 
Uit de Wolters Kluwershop
De Participatiewet

Dr. A. Eleveld e.a.

Deze uitgave buigt zich over het vraagstuk hoe grondrechten en een bijstandsuitkering verband houden met elkaar. Diverse toonaangevende auteurs becommentariëren de regelgeving uit de Participatiewet vanuit een grondrechtelijk perspectief. Hiermee bieden ze professionals handvatten voor een mensenrechtenbestendige uitvoering van de bijstand.

Bestel »
 
Gepubliceerde jurisprudentie sinds 29 november 2018
 • HvJ EU, 07-08-2018, RvdW 2018/1263, Overgang van ondernemingen. Behoud van de rechten van de werknemers. Aanbesteding voor diensten betreffende het beheer van een gemeentelijke muziekacademie. Beëindiging van de activiteit van de eerste opdrachtnemer vóór het einde van het lopende schooljaar en aanwijzing van een nieuwe opdrachtnemer aan het begin van het nieuwe schooljaar. Verbod van ontslag wegens overgang. Uitzondering. Ontslagen om economische, technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen. , ECLI:EU:C:2018:646
 • HR, 14-09-2018, RAR 2018/157, Transitievergoeding. Heeft werknemer recht op een gehele of gedeeltelijke transitievergoeding bij een vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?, ECLI:NL:HR:2018:1617
 • HR, 14-09-2018, RAR 2018/158, Deskundigenoordeel. Geldt de eis dat een verklaring van de UWV-deskundige ex art 7:629a BW wordt ingebracht, ook in kort geding?, ECLI:NL:HR:2018:1673
 • HR, 16-11-2018, RvdW 2018/1269, Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Disfunctioneren werknemer? Voldoende waarschuwen; ook schriftelijk? Verstoorde arbeidsverhouding? Betaling billijke vergoeding ex art. 7:683 lid 3 BW en contractuele beëindigingsvergoeding., ECLI:NL:HR:2018:2105
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, 14-08-2018, RAR 2018/160, Stoelendansmethode. Wanneer vervalt de aanspraak op een eerder gegeven baangarantie en hoe wordt de stoelendansmethode juist toegepast voor de selectie van een andere functie?, ECLI:NL:GHARL:2018:7318
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, 14-08-2018, RAR 2018/161, Beëindigingsovereenkomst. Vaststellingsovereenkomst. Is het finaal kwijtingsbeding in de vaststellingsovereenkomst voor beëindiging van de arbeidsrelatie aantastbaar door nadien gebleken verduistering in dienstbetrekking?, ECLI:NL:GHARL:2018:7327
 • Hof Arnhem-Leeuwarden, 21-08-2018, RAR 2018/159, Bestuurdersaansprakelijkheid. Kunnen bestuurders worden aangesproken voor betaling van de ontbindingsvergoeding als de vennootschap van de werkgever geen verhaal biedt?, ECLI:NL:GHARL:2018:7493
 • Hof Den Haag, 31-07-2018, RAR 2018/162, Loonvordering. Heeft een werknemer, die tijdens arbeidsongeschiktheid nevenwerkzaamheden verricht, recht op loon?, ECLI:NL:GHDHA:2018:1911
 • Rb. Limburg, 13-09-2018, RAR 2018/163, Concurrentiebeding. Concurrentiebeding voor de duur van drie jaren rechtsgeldig?, ECLI:NL:RBLIM:2018:8708
 • Rb. Limburg, 27-09-2018, NJF 2018/651, Ontslag op laatste dag van proeftijd van een werknemer, die een ongeval op het werk overkomt, niet nietig., ECLI:NL:RBLIM:2018:9190
 • Rb. Midden-Nederland, 25-07-2018, NJF 2018/638, Deelgeschilprocedure. Werkgever niet aansprakelijk voor letsel van werknemer opgelopen tijdens bedrijfsfeest., ECLI:NL:RBMNE:2018:3387
 • Rb. Midden-Nederland, 13-08-2018, RAR 2018/165, Bezoldiging topfunctionaris. Moet de VPL-Premie worden meegerekend voor de bezoldiging van de topfunctionaris in de zin van de Wnt?, ECLI:NL:RBMNE:2018:3869
 • Rb. Midden-Nederland, 15-08-2018, RAR 2018/164, Redelijke opzeggingsgrond. Speelt de bijzondere aard van de zorgovereenkomst een rol bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een redelijke grond voor ontslag?, ECLI:NL:RBMNE:2018:4277
 • Rb. Noord-Holland, 25-07-2018, RAR 2018/167, Representativiteit. Mag een onvoldoende representatieve vakbond de toegang geweigerd worden tot de onderhandelingen over een nieuwe cao?, ECLI:NL:RBNHO:2018:6230
 • Rb. Noord-Holland, 23-08-2018, RAR 2018/166, Totstandkoming cao. Moet Ryanair VNV-leden die in dienst zijn bij concurrerende luchtvaartmaatschappijen toelaten bij de cao-onderhandelingen?, ECLI:NL:RBNHO:2018:7350
 • Rb. Overijssel, 14-08-2018, RAR 2018/168, Uitwisselbare functie. Dient werkgever eerst de inzet van uitzendkrachten te beëindigen voordat de arbeidsovereenkomst van werknemer wordt beëindigd?, ECLI:NL:RBOVE:2018:3101
 
Uit de Wolters Kluwershop
De Wet werk en zekerheid

Prof. mr. F.J.L. Pennings, mr. L.C.J. Sprengers (red.)

De Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) stuitte al voor haar invoering op forse kritieken. Maar wat is er in de praktijk veranderd? Deze monografie maakt de balans op middels jurisprudentie en de literatuur vanaf de invoering van de Wwz. Van ontslagrecht tot flexibele arbeid.

Bestel »
 
Tijdschrift Recht en Arbeid
Aflevering 13


Check de abonnementsmogelijkheden in onze shop

 
Wetgeving
 
Signalering Arbeidsovereenkomstr
  De volgende artikelen zijn onlangs geüpdatet:
 • Art. 7:660a door mr. drs. J.P. Kroon
 • Art. 7:670a door mr. G.R. Oldenhuis
 • Art. 7:678 door mr. D. Maats
 
Literatuur
 • Octrooi in dienstverband: wie trekt aan het langste eind?, E.J. Louwers , JutD 2018/0125 (afl. 18)
 • Staken in het onderwijs, A. Joosten , School en Wet 2018, afl. 4, p. 5-9
 • De externe deskundige van artikel 25 lid 1 onder n WOR: alleen wie de schoen past, trekt hem aan, B.W. Roelvink, B. Kloppert, Ondernemingsrecht 2018/127 (afl. 16, p. 728-729)
 • Employment Issues Under the European Trade Secrets Directive: Promising Opportunity or Burden for European Companies?, G. Gutfleisch, European Company Law 2018, afl. 5, p. 175-181
 • De gedeeltelijke transitievergoeding bij arbeidsurenvermindering, M.J. van Herwerden , JutD 2018/0134 (afl. 19)
 • Wanneer moet passende arbeid worden geaccepteerd met het oog op art. 24 WW?, S.E.M. Meijer, TRA 2018/96 (afl. 12, p. 9-12)
 • Kroniek medezeggenschapsrecht 1 juli 2017-1 juli 2018, L.C.J. Sprengenrs, TRA 2018/97 (afl. 12, p. 13-18)
 • Korošec en arbeidsongeschiktheidszaken, P.S. Fluit, TRA 2018/95 (afl. 12, p. 3-8)
 
banner
 
Persberichten
 

UW PROFIEL WIJZIGEN
Wijzig uw persoonlijke gegevens of meld u af voor deze nieuwsbrief.

NOG MEER NIEUWS!
Wolters Kluwer heeft “Inzicht in”-nieuwsbrieven voor 12 rechtsgebieden.
Klik hier om u aan te melden voor onze andere nieuwsbrieven.

Wolters Kluwer
Redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen.
Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele in deze uitgave voorkomende onjuistheden.